Bestemming

De Lichtenberg valt binnen het gebied waarop het bestemmingsplan art.30 WRO herziening NRP- gebied van toepassing is.

Op 6 juni 2000 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hun goedkeuring onthouden aan onderdelen van dit bestemmingsplan. In het kader van artikel 30 van de Wet Ruimtelijke Ordening is het nodig een nieuw plan vast te stellen met inachtneming van het GS besluit. Het NRP gebied betreft het “Natuur- en Recreatieplan IJzeren Man”.

Hierin wordt gesteld dat de Lichtenberg al jaren niet meer wordt gebruikt en in een vervallen staat verkeert. Het complex wordt voor de aanhechting van de stad met het buitengebied van belang geacht. Daarom kiest men enerzijds voor conservering en anderzijds voor herontwikkeling. De grachten en bomengordel worden landschappelijk van belang gevonden. Het openluchttheater valt mogelijk als tuin in te passen, maar komt ook in aanmerking voor sloop. Over de andere aanwezige opstallen wordt geen expliciete uitspraak gedaan. Het bestemmingsplan geeft echter wel aan op deze plek mogelijkheden te zien voor een hotel / healthcentrum, met een parkeeraccomodatie. Dus spreekt men zich impliciet uit voor sloop van de tennisbanen en de kapel.

Om baan te maken voor de uitvoering van deze visie, is aan de bestaande bestemming van “bijzondere doeleinden” een uitzonderingsbevoegdheid opgenomen voor de ontwikkeling van een hotel / healthcentrum.

Resumerend kan men stellen dat het bestemmingsplan de toekomstwaarde van de Lichtenberg als geheel ontkent en de poort opent voor afbraak en nieuwbouwplannen.