Realisatie

Al tijdens de tweede wereldoorlog worden er door architect Alphons Boosten plannen gemaakt voor een nieuwe school, omdat hij inziet dat de oude lokatie in het centrum geen toekomst heeft. De plannen zijn oorspronkelijk traditioneel van opzet, en geïnspireerd op oude abdijen. Provisor J. Nabben van het Bisschoppelijk College staat echter een campus voor ogen. Hij, architect Boosten en professor Froger als stadsarchitect van de gemeente Weert komen na de oorlog tot de conclusie dat een locatie van een aanzienlijk oppervlak ( enkele tientallen ha.) buiten de stad de meeste potentie voor een nieuwe school biedt.

In 1946 verliest het Bisschoppelijk College haar functie als vooropleiding voor priesters en wordt Rolduc omgebouwd tot klein seminarie. Daarvoor in de plaats verhuist de H.B.S. van Rolduc naar Weert. In datzelfde jaar wordt het gymnasium door de overheid als opleiding erkend en gesubsidieerd. De school groeit snel. In 1948 worden de eerste terreinen aan de Kazernelaan aangekocht en als sportterrein in gebruik genomen.

De lokatie in het centrum van Weert is sterk verouderd en wordt te klein. In 1951 geeft directeur Moors opdracht aan provisor Nabben om gronden te kopen en te ruilen, en geldleningen af te sluiten ten behoeve van een school met internaat en facilitaire voorzieningen.

De aankoop van de gronden aan de Kazernelaan en de Uilenweg, die al in 1948 gestart is, wordt verder doorgezet. De boerderijen “de Lichtenberg” en “de Helmonder”, en “Russelsbroek”worden aangekocht. Nabben staat een campus naar Amerikaans model voor ogen, dat geheel zichzelf kan bedruipen. Voor dat doel wordt “de Helmonder” als varkensboerderij ingericht en worden er kassen aangelegd voor de teelt van gewassen. De boerderij “de Lichtenberg” wordt later ingericht als manege. De aankoop van de gronden en boerderijen stuit op veel verzet van de plaatselijke bevolking. Ook de intensieve veehouderij stoot op grote weerstand. Er vindt een grote uitruil plaats tussen terreinen van de Staatsdomeinen en het College. Er bestaan in 1952 plannen om het terrein van het College samen met het tachtig hectaren grote IJzeren Man gebied onder toezicht van Staatsbosbeheer tot een groot planologisch en recreatief geheel samen te smelten. In 1955 wordt aan het ministerie toestemming gevraagd voor de bouw van een nieuwe school van maximaal negenhonderd leerlingen aan de Kazernelaan. Men dringt aan op gelijktijdige nieuwbouw van een internaat. In 1957 steunt de inspectie de plannen. De bouw van de nieuwe school en de gymlokalen start op 13 maart 1961 en de oplevering vindt plaats in 1962. A.Boosten is de architect en de firma Jos Demonte en Zn. wordt de aannemer.

In de lente van 1954 worden de laatste hindernissen weggenomen voor de ontwikkeling van het recreatiepark de Lichtenberg. Gedeputeerde Staten verlenen goedkeuring om het gedeelte van de Ijzerenmanweg dat over het huidige park loopt te onttrekken aan het openbare verkeer. Het ontwerpteam bestaat uit Nabben als provisor, de Weertenaar Pierre Weegels als architect, en de beeldend kunstenaar en leraar Harrie Martens, Op 18 april 1956 worden de tennisbanen en het zwembad in gebruik genomen. De bouw van de kapel vordert gestaag en wordt voltooid in 1957. Het openluchttheater opent zijn poorten in 1961, maar wordt in 1962 feestelijk geopend. Recreatiepark de Lichtenberg is voltooid!