Alle berichten van Beheerder

Reactie Ontwerp-gebiedsvisie Horne Kwartier gereed

Stichting Behoud de Lichtenberg heeft haar zienswijze op de Ontwerp- Gebiedsvisie verstuurd naar het college van B & W.

Een link naar deze zienswijze vindt u hier

Als u het met ons eens bent, kunt u onze visie steunen door zelf ook een zienswijze aan de gemeente te sturen (vóór 13 april a.s.).

Daarvoor kunt u deze brief gebruiken.

Samenvatting en conclusies

1.            De Ontwerp-Gebiedsvisie heeft geen visie over de Lichtenberg.

2.            De Ontwerp-Gebiedsvisie kan en mag niet de basis zijn voor de voorgenomen voortzetting van de  samenwerking tussen de gemeente en de gebiedsontwikkelaar over de Lichtenberg.

3.            Integendeel: de Ontwerp-Gebiedsvisie moet voor de gemeente aanleiding zijn de samenwerking met de gebiedsontwikkelaar voor wat betreft de Lichtenberg te beëindigen.

4.            De Lichtenberg is bij de huidige eigenaar in verkeerde handen.

5.            Om het rijksmonumentale complex de Lichtenberg van de ondergang te redden en het een nieuwe toekomst te geven moet de gemeente de regie over het gebied naar zich toe trekken.

6.            Voor een behouden toekomst van de Lichtenberg zijn nieuwe aanvullende functies voor het complex nodig, bij voorkeur op het gebied van de vrijetijdsbesteding (“leisure”). Die kunnen een uniek top-surplus geven bovenop de bestaande toeristische voorzieningen in de gemeente.

informatieavond 24-3-2022

Verslag informatie avond stichting Behoud de Lichtenberg  in Theater de Huiskamer

Aantal aanwezigen: 64

Presentatie 1

Het verleden werd geschetst door Rob Langeslag, architect. Over de historie van het rijksmonument is op de website https://www.behouddelichtenberg.nl/ veel informatie te vinden.

Presentatie 2  

De tweede presentatie ‘5 jaar HQ: de oogst, hoe nu verder’ werd verzorgd door Jan Nies, expert op het gebied van restauratie van cultuurhistorische gebouwen.

Deze presentatie handelde over de gang van zaken van de laatste vijf jaar.

  • Het gebied van de Lichtenberg en de omgeving (het veel grotere oude kazerneterrein wordt in de komende jaren her-ontwikkeld en de monumentale opstallen gerestaureerd.
  • De gemeente heeft een conceptgebiedsvisie ter inzage gelegd  en in het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “woongebieden 2019” is een restaurant achter het theatergebouw op de Lichtenberg toegestaan. Ook is de restauratie van het openluchttheater aangekondigd. In de afgelopen vijf jaar is er op het park niets gebeurd.
  • De gemeenteraad heeft in december 2021 met algemene stemmen een motie aangenomen waarin staat dat de restauratie van het openluchttheater met voorrang moet worden aangepakt. In de conceptgebiedsvisie wordt echter gesproken over een ‘indicatieve fasering en een casco-renovatie van het openluchttheater’. Tegen deze aanpak hebben wij diverse bezwaren.

Het restaurant

Het restaurant is gepland aan de achterzijde van het theatergebouw; een locatie met een, door de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed benoemde, zéér hoge monumentale waarde.

Het restaurant op deze plaats heeft zodanige logistieke gevolgen dat het theater niet meer te gebruiken is als openluchttheater. Wij zullen ons daar dan ook tegen verzetten.  Ter informatie is de chronologie van het restaurantplan bijgevoegd (pdf). Het voerde te ver hier tijdens de presentatie op in te gaan.

  • Pdf chronologie restaurantplan

De conceptgebiedsvisie

Besproken is wat er wél  en vooral ook wat er niet in staat. Voor De Lichtenberg is het resultaat van 5 jaar HQ:  0.

Ook bestaat de kans dat na een casco-renovatie er geen geld meer is voor de afbouw tot een bruikbaar theater. Tot slot is gesteld dat het beter zou zijn wanneer de ontwikkeling van de Lichtenberg losgekoppeld wordt  van de ontwikkeling van de kazerne.

Ook werd in herinnering geroepen dat er in 2010 al een ontwikkelvisie voor de Lichtenberg is gemaakt, waarin planning, structuur voor beleidsbetrokkenen, fasering en mogelijkheden voor toekomstig gebruik zijn aangegeven. Deze visie is helaas in een la beland en op dit moment geheel verdwenen in de plannen.

  • Pdf 5 jaar HQ, de oogst, hoe nu verder

Presentatie 3

Tot slot presenteerde Rob Langeslag een serie beelden waarin alternatieven voor hergebruik van het complex zijn getoond, zoals overkappingen van het theater, multifunctioneel gebruik van de locatie van de tennisbanen, een herinneringsgalerij over het complex in de badhokjes, de plaats voor een gemeenschappelijke te gebruiken faciliteit en ideeën voor het creëren van een ‘wellness-faciliteit’.

  • Pdf presentatie herbestemming

Vragen- en suggesties ronde

Na afloop werden er vragen gesteld en werd de avond afgesloten in het café van theater de Huiskamer te Weert.

Welkom 2016!


Op de valreep van 2015 trok de Lichtenberg nog de publieke aandacht: de Mariakapel kreeg door een vakjury de eerste prijs als beste restauratieproject onder de cultuurhistorische monumenten.

Als hommage besloot de Stichting Behoud de Lichtenberg om tijdens de Kerstdagen in de kapel muziek te laten klinken en de ‘s avonds het licht te laten branden. De feeërieke  sfeer tussen de bomen zal menige wandelaar verrast hebben en in kerstsfeer hebben gebracht. Voor iedereen die het gemist heeft plaatsen wij een klein beeld- en geluidsmoment om het even mee te beleven.

2016 belooft voor de Lichtenberg een jaar te worden van verandering. De naburige KMS heeft met de komst van de asielzoekers veel in gang gezet. Nieuwe plannen voor hergebruik, de Nelissenhofweg weer hersteld, ideeën vanuit de omringende wijken , macro – visies, bestemmingplannen! De Lichtenberg is niet meer een wegterend complex verscholen in de bossen, maar voegt zich in de flow van de nieuwe tijd. Wat zal het worden? De samenleving is aan zet om een nieuw en positief kader te scheppen voor de hele gebied van en rond de Lichtenberg. Voor het complex leidt het aanhouden van de huidige situatie onvermijdelijk tot de ondergang en is iedere verandering verandering een nieuwe kans. Welkom 2016!

 

 

Vakjury bekroont Mariakapel met Erfgoedprijs 2015

Weert is trots op haar historie en erfgoed. Vorig jaar, toen Weert 600 jaar stad vierde, werd de eerste Weerter Erfgoedprijs uitgereikt. Op 19 december 2014 ontving de Moeselkapel de Publieksprijs als ‘Mooiste Monument van Weert’. De Paterskerk werd door de deskundige jury bekroond met de Erfgoedprijs. Dit jaar is het thema ‘Beste restauratie’ en zijn 12 nominaties ingediend. Lees verder Vakjury bekroont Mariakapel met Erfgoedprijs 2015